Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Khước từ

Những tài liệu này được chuẩn bị bởi Meey Invest (sau đây - "Công ty"). Đây là thỏa thuận nội bộ và chỉ dành riêng cho người khách hàng và người giới thiệu. Và không được lan truyền thông qua báo chí hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, cũng như sao chép dưới mọi hình thức, toàn bộ hoặc một phần.

Một số thông tin tiếp thị có trong tài liệu này đã được Công ty chuẩn bị dựa trên ước tính, giả định, điều chỉnh và đánh giá của riêng họ mà chưa được xác minh bởi các bên thứ ba độc lập. Vì vậy, thông tin trong tài liệu tiếp thị này là ở mức độ nào đó chủ quan.Tài liệu đã được Công ty biên soạn phản ánh ý kiến cá nhân, điều chỉnh và quyết định, chưa được xác minh bởi các bên thứ ba. Công ty tin rằng các đánh giá, điều chỉnh và quyết định được cung cấp trong tài liệu này là hợp lý, và thông tin tiếp thị được cung cấp phản ánh tình hình của ngành và thị trường mà nó hoạt động; đồng thời không có sự đảm bảo rằng các đánh giá,những điều chỉnh và quyết định của Công ty là cơ sở thích hợp nhất đểkết luận về thông tin tiếp thị.

Cả Công ty và bất kỳ chi nhánh, cố vấn và đại diện nào của Công ty đều không chịu trách nhiệm về các thiệt hại (do sơ suất hoặc theo bất kỳ cách nào khác) liên quan đến các tổn thất, liên quan đến việc sử dụng các tài liệu hoặc thông tin được cung cấp trong chúng .Hoặc kết nối với chúng trong bất kỳ tài liệu nào khác.

Những tài liệu này hoặc một phần của chúng không nên làm cơ sở choviệc ký kết hợp đồng, cam kết hoặc quyết định đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.Và khách hàng không nên dựa vào những tài liệu này trong quá trình ra quyết định.

Công ty chưa đăng ký, mặc dù có ý định đăng ký cổ phiếu tại Việt Nam. Cổ phiếu có thể không được cung cấp hoặc bán tại Việt Nam, ngoại trừ trong các giao dịchmiễn đăng ký hoặc theo yêu cầu đăng ký theo Luật Chứng khoán 2006.

Tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, các tài liệu này được đề cập và hướng dẫn chỉ dành cho những người là khách hàng đủ điều kiện theo nghĩa của thuật ngữ quy định tại Điều 2(1) (e) Chỉ thị về triển vọng của cổ phiếu (2003/71 / EC) (sau đây - "Đủ tiêu chuẩnkhách hàng "). Ngoài ra, ở Anh, các tài liệu này được đề cập và chỉ hướng đến (i)các chuyên gia đầu tư nằm trong Điều 19 (5) Lệnh 2005 "Về việc thúc đẩy tài chính",xuất bản theo Đạo luật năm 2000. "Về các dịch vụ và thị trường tài chính"(sau đây - "Đơn hàng") và (ii) những người có mức độ tài sản cao và những người khácchúng có thể được chuyển giao hợp pháp theo Điều 49 (2) (A) - (D) của Lệnh(sau đây tất cả những người như vậy cùng với các khách hàng đủ điều kiện được gọi là "người có liên quan"). Đầu tư và hoạt động đầu tư, như được đề cập trong các tài liệu này có sẵnchỉ cho những người có liên quan và sẽ chỉ tham gia với những người đó. Người nhậnthông tin trong các tài liệu này không nên hành xử theo cách có thể đủ điều kiệnnhư một sự lạm dụng trong thị trường chứng khoán theo Luật năm 2000. "Về dịch vụ tài chínhvà Thị trường "và Quy tắc ứng xử thị trường, được thông qua trên cơ sở Đạo luật, dựa trênthông tin có trong các tài liệu này, hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp.

Những tài liệu này không phải là một đề nghị công khai hoặc quảng cáo cổ phiếu.

Có thể không được phân phối công khai ở Việt Nam. Các cổ phiếu chưa được“Tuyên bố từ chối trách nhiệm”và sẽ không được đăng ký tại Việt Nam.

Các tài liệu này không được xuất khẩu hoặc chuyển nhượng tạiÚc, Canada, Nhật Bản hoặc cho những người ở Canada.Hoặc bất kỳ nhà phân tích chứng khoán hoặc người khác ở bất kỳcủa những nước này. Việc không tuân thủ các hạn chế này có thể cấu thành vi phạmluật chứng khoán của Úc, Canada hoặc Nhật Bản. Phân phối các tài liệu này trong quyền tài phán có thể bị hạn chế bởi pháp luật và những người sở hữu những tài liệu này có thể có đượcđược yêu cầu độc lập xác định sự tồn tại của những hạn chế đó và tuân thủ chúng.

Công ty chưa đăng ký và không có ý định đăng ký bất kỳ phần nào của cổ phiếu trongÚc, Canada hoặc Nhật Bản theo luật chứng khoán hiện hành của họ.Ngoại trừ một sốtrường hợp ngoại lệ, cổ phiếu có thể không được cung cấp hoặc bán ở Úc, Canada hoặc Nhật Bản hoặc cho bất kỳ công dân nào,thường trú hoặc công dân Úc, Canada hoặc Nhật Bản.

Những tài liệu này không chịu sự chỉ đạo, cung cấp hoặc sử dụng bởi bất kỳ ai là mộtthường trú / nằm hoặc nằm ở bất kỳ quốc gia, khu vực hoặc khu vực tài phán nào theo hướng đó,cung cấp hoặc sử dụng sẽ trái với luật hiện hành hoặc sẽ yêu cầu bất kỳ đăng ký hoặc cấp phép. Những người đã được cung cấp các tài liệu này được yêu cầu độc lậpxác định sự tồn tại của những hạn chế đó và tuân thủ chúng.

Các vấn đề được thảo luận trong các tài liệu này có thể tạo thành các tuyên bố hướng tới tương lai. Tuyên bố về phía trước không phải là tuyên bố về các sự kiện xảy ra và thường được giới thiệu bằng từ ngữ như "kế hoạch", "mong đợi", "dự định", "dự đoán", "sẽ", "có thể", "tiếp tục", "nên" và tương tự biểu thức. Tuyên bố chuyển tiếp có sẵn trong các tài liệu này được dựa trên nhiềucác giả định, nhiều trong số đó, lần lượt dựa trên các giả định tiếp theo, bao gồm cả khônggiới hạn, các đánh giá về quản lý các xu hướng trong quá khứ trong hoạt động kinh tế, dữ liệu của chúng tôihồ sơ và thông tin khác nhận được từ bên thứ ba. Chúng tôi tin rằng những giả định nàylà hợp lý tại thời điểm chúng được thực hiện.Tuy nhiên, chúng liên quan đến việc được biết đến nhiều vàrủi ro chưa biết, sự không chắc chắn, dự phòng và các yếu tố quan trọng khác là khó khăn hoặc không thể dự đoán và chúng ta không thể kiểm soát. Ảnh hưởng của những rủi ro, sự không chắc chắn, dự phòng và các yếu tố quan trọng khác có thể gây ra kết quả thực tế của hoạt động của Công ty hoặc vị trí trong ngành khác biệt về mặt vật chất so với những gì thể hiện hoặc ngụ ý trong những điều nàytài liệu ở dạng tuyên bố hướng tới tương lai. Các thông tin, ý kiến và tuyên bố hướng tới trong các tài liệu này chỉ có giá trị tại ngày phát hành vàtài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Công ty cũng không phải chịu trách nhiệm, bất kỳ công ty nào, đại lý, nhân viên và chuyên gia tư vấn sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ nào đưa ra hoặcphân phối bất kỳ bổ sung, thay đổi, phiên bản cập nhật hoặc sửa đổi của bất kỳ thông tin, kết luận, hoặctuyên bố hướng tới trong các tài liệu này để phản ánh những thay đổi trong các sự kiện, điều kiệnhoặc hoàn cảnh, và miễn trừ về các nhiệm vụ và trách nhiệm đó. Bởi chấp nhận các tài liệu này, bạn thừa nhận các giới hạn hoặc bảo lưu được mô tả ở trên và đồng ý bị ràng buộc bởi họ.

Việc sử dụng tài liệu từ các công ty thuộc Tập đoàn Meey Land trên Internet là chỉ là tài liệu tham khảo.